છે તારી અંદર “આનંદ” તું ખોજ તો કર,

છે તારી અંદર “આનંદ” તું ખોજ તો કર,
દુનિયાની છોડી દે ફિકર તું તારી રીતે “મોજ” કર !!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s