હું ય જમીનદાર છું બે ગજ જમીનનો દોસ્ત !! – I am a real landlord, two yards of land friend,

હું ય જમીનદાર છું બે ગજ જમીનનો દોસ્ત,પછી ભલે ને દસ્તાવેજ મરણ પછીના હોય. मैं दो गज जमीन का जमींदार हूं मित्र,भले ही दस्तावेज मरणोपरांत हो। I am a real landlord, two yards of land friend,even if the document is posthumous.