આરોગ્ય સેતુ એપ થી 18 + રસીકરણ નોંધણી કેમ કરવું ? | Aarogya Setu thi 18+ Vaccination Registration

તમે આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન થી 18 વર્ષ કે તેથી વધુની ઉંમર ના વ્યક્તિ ને રસી નોંધણી કેમ કરવું ? આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન થી રસી નોંધણી 18+ કરી શકો છો. 18 થી 45 વર્ષનાલોકોને મફ્ત કોરોના રસી. Aarogya Setu thi 18+ Vaccination Registration Step By Step Information Aarogya Setu App For Vaccination Registration…. પહેલા તો તમારા … More આરોગ્ય સેતુ એપ થી 18 + રસીકરણ નોંધણી કેમ કરવું ? | Aarogya Setu thi 18+ Vaccination Registration