જીવન ધીરજ સિવાય બીજું કશું નથી ..!

જીવન ધીરજ સિવાય બીજું કશું નથી ..! મેં અહીં દરેક માણસોને ખુશીની રાહ જોતા જોયા છે .. !! … More જીવન ધીરજ સિવાય બીજું કશું નથી ..!

તારી આંગળીઓ વચ્ચે ની ખાલી જગ્યા માં,

તારી આંગળીઓ વચ્ચે ની ખાલી જગ્યા માં,
સૌથી શ્રેષ્ઠ રીતે બંધબેસતી ગોઠવણ એ મારી આંગળીઓ છે. … More તારી આંગળીઓ વચ્ચે ની ખાલી જગ્યા માં,