તેને દોસ્ત કહેવાય – Tene #Dost Kahevay

જેના વગર ના રહેવાય મને હતું કે તેને શ્વાસ કહેવાય પણ આજે ખબર પડી કે… *તેને દોસ્ત કહેવાય*. જેને મણનો ભાર આપી હળવું થઈ જવાય મને હતું કે તેને ઈશ્વર કહેવાય પણ આજે ખબર પડી કે… *તેને દોસ્ત કહેવાય*. આપણા સાદનો જ્યારે પ્રતિસાદ મળે મને હતું કે તેને પડધો કહેવાય પણ આજે ખબર પડી કે… … More તેને દોસ્ત કહેવાય – Tene #Dost Kahevay

કલ સૂની ગુફતગૂ છુપકર હૈવાનોં કી મૈંને

કલ સૂની ગુફતગૂ છુપકર હૈવાનોં કી મૈંને
સભી કહતે થે કે ઇન્સાન સે ડર લગતા હૈ…!! … More કલ સૂની ગુફતગૂ છુપકર હૈવાનોં કી મૈંને

જીવન ધીરજ સિવાય બીજું કશું નથી ..!

જીવન ધીરજ સિવાય બીજું કશું નથી ..! મેં અહીં દરેક માણસોને ખુશીની રાહ જોતા જોયા છે .. !! … More જીવન ધીરજ સિવાય બીજું કશું નથી ..!

તારી આંગળીઓ વચ્ચે ની ખાલી જગ્યા માં,

તારી આંગળીઓ વચ્ચે ની ખાલી જગ્યા માં,
સૌથી શ્રેષ્ઠ રીતે બંધબેસતી ગોઠવણ એ મારી આંગળીઓ છે. … More તારી આંગળીઓ વચ્ચે ની ખાલી જગ્યા માં,