દુનીયા ની સૌથી મોટી ગેરસમજ | DUNIYANI SAUTHI MOTI GERSAMAJ

દુનીયા ની સૌથી મોટી ગેરસમજ જયારે નસીબ ચાલે છે,
ત્યારે
લોકો ને ભ્રમ થઇ જાય છે કે તેનું દિમાગ ચાલે છે.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s