ડાઇનિંગ ટેબલ | डाइनिंग टेबल | Dining Table

ડાઇનિંગ ટેબલ એ ફક્ત લાકડાનું ફર્નિચર નથી …
એક મહાન સંસ્થા છે જ્યાં કુટુંબના વિચારો ખીલે છે.

डाइनिंग टेबल सिर्फ लकड़ी का फर्नीचर नहीं है …
एक महान संगठन है जहां परिवार के विचार पनपे हैं ।

The dining table is not just wooden furniture …
Is a great organization where family ideas thrive.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s