“માં”

પાલવ ના છેવાડે રૂપિયા બાંધતી હતી..
“માં” વર્ષો પહેલાં ATM રાખતી હતી..

જ્યારે માંગો ત્યારે આપતી હતી..
“માં” PIN પણ ક્યાં માંગતી હતી..?


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s