માણસ એ એક એવી “વ્યક્તિ” છે – Man is a “person” who – मनुष्य एक एसा “व्यक्ति” है,

માણસ એ એક એવી “વ્યક્તિ” છે જે,
એક વાર તમારી “સાથે” બોલવાનું બંધ કરે ને એટલે
તમારા “વિશે”બોલવાનું શરૂ કરે…!!!

Man is a “person” who,
Once you stop talking “with” That
is Start talking “about” your … !!!

मनुष्य एक एसा “व्यक्ति” है,
जो एक बार जब आप “के साथ” बात करना बंद कर देता हैं
फिर आपके बारे में “बोलना” शुरू करदेता हें … !!!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s