ક્યાંકથી ઓછી પડે છે સાધના – Somewhere the sadhana falls short – कहीं साधना कम पड़ती है,

ક્યાંકથી ઓછી પડે છે સાધના, ક્યાંક સંજોગો સરળ હોતા નથી,
આદમી તો સાવ સાચો હોય છે, ફક્ત પુરાવા સબળ હોતા નથી.

Somewhere the sadhana falls short, somewhere the circumstances are not easy,
The man is absolutely right, only the evidence is not strong.

कहीं साधना कम पड़ती है, कहीं परिस्थितियाँ आसान नहीं होतीं,
आदमी बिल्कुल सही है, केवल सबूत मजबूत नहीं है।


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s