હું ય જમીનદાર છું બે ગજ જમીનનો દોસ્ત !! – I am a real landlord, two yards of land friend,

હું ય જમીનદાર છું બે ગજ જમીનનો દોસ્ત,
પછી ભલે ને દસ્તાવેજ મરણ પછીના હોય.

मैं दो गज जमीन का जमींदार हूं मित्र,
भले ही दस्तावेज मरणोपरांत हो।

I am a real landlord, two yards of land friend,
even if the document is posthumous.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s