એક લાગણી પડી હતી – There was a feeling

એક લાગણી પડી હતી, તૂટેલી, વિખરાયેલી, તરછોડાયેલી…
કોઈએ આવીને એને સમેટીને પોતાની કરી લીધી ત્યારથી એનું નામ પડી ગયું…
“મિત્ર”

एक एहसास था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, परित्यक्त …
जब से किसी ने आकर इसे इकट्ठा किया और इसे अपना बना लिया, इसका नाम पड़ गया …
“मित्र”

There was a feeling, broken, scattered, abandoned …
Ever since someone came and collected it and made it his own, its name has fallen …
“Friend”


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s