પ્રેમ ની ગહેરાઇ ને માપી શક્યું છે કોણ…..?

પ્રેમ ની ગહેરાઇ ને માપી શક્યું છે કોણ…..?
શબ્દો જ્યાં અસમર્થ બન્યા ત્યાં બોલી ઉઠ્યુ છે મૌન.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s