વાત તો કાળિયાના ભરોસાની છે.

વાત તો કાળિયાના ભરોસાની છે.
બાકી, મીરાંને પણ જાણ હતી કે,
આ ઝેરનો કટોરો છે.
🙏🙏

It’s about Kalia’s trust.
Else, Mira also knew that,
This is a bowl of poison.

સરદારપુરથી સંતચરણ રજ લોકસાહિત્યકાર અને શબ્દ સેવક સંદિપ અગ્રાવત (લાલદા)
મો.7984627156


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s