તેને દોસ્ત કહેવાય – Tene #Dost Kahevay

જેના વગર ના રહેવાય

મને હતું કે તેને શ્વાસ કહેવાય

પણ આજે ખબર પડી કે…

*તેને દોસ્ત કહેવાય*.

જેને મણનો ભાર આપી હળવું થઈ જવાય

મને હતું કે તેને ઈશ્વર કહેવાય

પણ આજે ખબર પડી કે…

*તેને દોસ્ત કહેવાય*.

આપણા સાદનો જ્યારે પ્રતિસાદ મળે

મને હતું કે તેને પડધો કહેવાય

પણ આજે ખબર પડી કે…

*તેને દોસ્તી કહેવાય*.

ફક્ત એક કોલ કરીયે ને આવી જાય

મને હતું કે તેને 108 કહેવાય

પણ આજે ખબર પડી કે…

*તેને દોસ્ત કહેવાય*.


2 thoughts on “તેને દોસ્ત કહેવાય – Tene #Dost Kahevay

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s