એક તો સુકી આ સાંજ માં ભેજ હોય…♥️

એક તો સુકી આ સાંજ માં ભેજ હોય…♥️

એમાંય સ્મરણ તારુ……..જરા તેજ હોય…♥️

EK TO SUKI AA SANJ MA BHEJ HOI…♥️

AMAY SMARAN TARU……. JARA TEJ HOI…♥️


2 thoughts on “એક તો સુકી આ સાંજ માં ભેજ હોય…♥️

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s