વરસતો હોય વરસાદ તો એક હદ સુધી ગમે,

વરસતો હોય વરસાદ તો એક હદ સુધી ગમે,

વરસતી હોય તારી યાદ તો અનહદ સુધી ગમે..

VARSATO HOI VARSAD TO EK HAD SUDHI GAME,

VARASTI HOI TARI YAD TO ANHAD SUDHI GAME…


One thought on “વરસતો હોય વરસાદ તો એક હદ સુધી ગમે,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s