પાવર હંમેશાં જોખમી હોય છે – Power is always dangerous

પાવર હંમેશાં જોખમી હોય છે. તે સૌથી ખરાબને આકર્ષિત કરે છે. અને સારાને ખરાબ કરે છે.

Power is always dangerous. It attracts the worst. And corrupts the best. Ragnar Lothbrok, vikings.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s