સાચો મિત્ર BEST FRIEND – રમેશ પુરોહિત

હે પરમેશ્વર ! તું મારો દિલોજાન દોસ્ત છે,
બીજા મિત્રો કદાચ મને સમજે નહીં અથવા દગો પણ દે,
પરંતુ તુ મને ક્યારેય હતાશ કરે નહીં,
મને જ્યારે જરૂર હોય છે સહાયની અને સધિયારાની
ત્યારે તારી પાસે પરિસ્થિતિને અનુરૂપ શબ્દો હોય છે.
તું એક જ એવો છે કે જે મને સાંગોપાંગ સમજે છે,
મારા મનનો એક પણ વિચાર કે હ્રદયની ઈચ્છા
એવી નથી કે જેની તને જાણ ન હોય.
હું ક્યારેય એકલો નથી હોતો
કારણકે તારી હાજરી સતત હોય છે
ન દિવસ કે ન રાત, ન અંતર કે ન સંજોગો
આપણને એકમેકથી અગળા કરી શકે.
તારી સર્વજ્ઞતાની વાત શું કરવી કારણકે
તું મને સમગ્ર આયખામાં રક્ષાકવચ પુરું પાડે છે.
તું આમ કરે છે અને તેથી જ હું શ્રધ્ધાથી
ફાટફાટ થતો તારા પગલે પગલે પંથ કાપું છું.
તું મારા દોષ બતાવે પણ પ્રેમપૂર્વક.
બરફીલા ધુમ્મસના ધૂંધળાપણાને દૂર કરીને
વસંતના એક પ્રભાતે તું વિશ્વને તેજકિરણોમાં નવડાવે છે.
આવા ઉજાસનું નામ જ પ્રેમ છે.
તું મારા જીવનમાં આનંદ ઉછેરે છે.
તું મારો મિત્ર છે;
તારા ઓશિંગણથી ગદ્દગદ થઈને
તારાં ગુણગાન ગાયા કરું છું…..ગાયા જ કરું છું.


One thought on “સાચો મિત્ર BEST FRIEND – રમેશ પુરોહિત

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s