પાવર તેનેજ મળે છે,

પાવર તેનેજ મળે છે, જે જૂકીને તેને લેવા માટે તૈયાર હોઈ છે.

power tenej male chhe, je jukine tene leva mate teyar hoi chhe.

Power is only given to those who are prepared to lower themselves to pick it


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s