પાછળ જોવામાં તમારો સમય બગાડો નહીં.

પાછળ જોવામાં તમારો સમય બગાડો નહીં. તમે તે રસ્તે જતા નથી.

Don’t waste your time looking back. You’re not going that way.

RAGNAR LOTHBROK


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s